skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAPER-64 Constraints On Reionization II: The Temperature Of The z=8.4 Intergalactic Medium

Pober, Jonathan C. ; Ali, Zaki S. ; Parsons, Aaron R. ; Mcquinn, Matthew ; Aguirre, James E. ; Bernardi, Gianni ; Bradley, Richard F. ; Carilli, Chris L. ; Cheng, Carina ; Deboer, David R. ; Dexter, Matthew R. ; Furlanetto, Steven R. ; Grobbelaar, Jasper ; Horrell, Jasper ; Jacobs, Daniel C. ; Klima, Patricia J. ; Kohn, Saul A. ; Liu, Adrian ; Macmahon, David H. E. ; Maree, Matthys ; Mesinger, Andrei ; Moore, David F. ; Razavi-Ghods, Nima ; Stefan, Irina I. ; Walbrugh, William P. ; Walker, Andre ; Zheng, Haoxuan

Cornell University

Arxiv ID: 1503.00045

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAPER-64 Constraints On Reionization II: The Temperature Of The z=8.4 Intergalactic Medium

Pober, Jonathan ; Ali, Zaki ; Parsons, Aaron ; Mcquinn, Matthew ; Aguirre, James ; Bernardi, Gianni ; Bradley, Richard ; Carilli, Chris ; Cheng, Carina ; Deboer, David ; Dexter, Matthew ; Furlanetto, Steven ; Grobbelaar, Jasper ; Horrell, Jasper ; Jacobs, Daniel ; Klima, Patricia ; Kohn, Saul ; Liu, Adrian ; Macmahon, David ; Mesinger, Andrei ; Moore, David ; Razavi-Ghods, Nima ; Stefan, Irina ; Walbrugh, William ; Walker, Andre ; Zheng, Haoxuan; Zheng, Haoxuan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 15, 2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1088/0004-637X/809/1/62

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...