skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of ultrafine-grained materials: Achieving exceptional properties through grain refinement

Langdon, Terence G.

Acta Materialia, November 2013, Vol.61(19), pp.7035-7059 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2013.08.018

Toàn văn sẵn có

2
Twenty-five years of ultrafine-grained materials: Achieving exceptional properties through grain refinement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of ultrafine-grained materials: Achieving exceptional properties through grain refinement

Langdon, Terence G.

Acta Materialia, 11/2013, Vol.61(19), pp.7035-7059 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2013.08.018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of ultrafine-grained materials: Achieving exceptional properties through grain refinement

Langdon, Terence G.

Acta Materialia, Nov, 2013, Vol.61(19), p.7035(25) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-6454

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...