skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire ; Almeida, Lindijane Bento

Plural (São Paulo. Online), 06/08/2011, Vol.18(1), p.117 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0104-6721 ; E-ISSN: 2176-8099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcso.2011.74524

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória

Joana Tereza Vaz de Moura ; Alan Daniel Freire Lacerda ; Lindijane Bento Almeida

Plural, 01 June 2011, Vol.18(1), pp.117-134 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0104-6721 ; E-ISSN: 2176-8099 ; DOI: 10.11606/issn.2176-8099.pcso.2011.74524

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...