skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of concept domains and its application in biomedical information retrieval.(Author abstract)

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Information Systems and e-Business Management, 2015, Vol.13(4), p.647(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1617-9846 ; DOI: 10.1007/s10257-014-0259-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of concept domains and its application in biomedical information retrieval

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Information Systems and e-Business Management, 2015, Vol.13(4), pp.647-672 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1617-9846 ; E-ISSN: 1617-9854 ; DOI: 10.1007/s10257-014-0259-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of concept domains and its application in biomedical information retrieval

Dinh, Duy; Tamine, Lynda

Information systems and e-business management : ISeB, 2015, Vol.13(4), pp. 647-672 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1617-9846

Toàn văn sẵn có

4
Identification of concept domains and its application in biomedical information retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of concept domains and its application in biomedical information retrieval

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Information Systems and e-Business Management, 11/2015, Vol.13(4), pp.647-672 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1617-9846 ; E-ISSN: 1617-9854 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10257-014-0259-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of concept domains and its application in biomedical information retrieval

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Information Systems and eBusiness Management, Nov 2015, Vol.13(4), pp.647-672 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16179846 ; E-ISSN: 16179854 ; DOI: 10.1007/s10257-014-0259-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...