skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat capacity and enthalpy of phase transitions of α- and β-modifications of lead fluoride

Volodkovich, L.M ; Petrov, G.S ; Vecher, R.A ; Vecher, A.A

Thermochimica Acta, 1985, Vol.88(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/0040-6031(85)85474-5

Toàn văn sẵn có

2
Heat capacity and enthalpy of phase transitions of α- and β-modifications of lead fluoride
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat capacity and enthalpy of phase transitions of α- and β-modifications of lead fluoride

Volodkovich, L.M. ; Petrov, G.S. ; Vecher, R.A. ; Vecher, A.A.

Thermochimica Acta, 7/1985, Vol.88(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00406031 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(85)85474-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...