skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Myocardial metabolic and hemodynamic effects of dobutamine in heart failure complicating coronary artery disease.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardial metabolic and hemodynamic effects of dobutamine in heart failure complicating coronary artery disease.

Pozen, R G ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Bortz, R ; Myerburg, R J ; Fletcher, R D

Circulation, 06/1981, Vol.63(6), pp.1279-1285 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.63.6.1279

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardial metabolic and hemodynamic effects of dobutamine in heart failure complicating coronary artery disease

Pozen, R G ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Bortz, R ; Myerburg, R J ; Fletcher, R D

Circulation, June 1981, Vol.63(6), pp.1279-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 7226474 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardial Metabolic and Hemodynamic Effects of Dobutamine in Heart Failure Complicating Coronary Artery Disease

Pozen, G, Richard ; Dibianco, J, Robert ; Katz, J, Richard ; Bortz, D, Rebecca ; Myerburg, D, Robert ; Fletcher, D, Ross

Circulation, 1981, Vol.63(6), pp.1279-1285 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...