skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity and Antioxidant Response of Chlorella sp. MM3 to Used Engine Oil and Its Water Accommodated Fraction

Ramadass, Kavitha ; Megharaj, Mallavarapu ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Naidu, Ravi

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, Vol.97(1), pp.71-77 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-016-1817-4

Toàn văn sẵn có

2
Sensitivity and Antioxidant Response of Chlorella sp. MM3 to Used Engine Oil and Its Water Accommodated Fraction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity and Antioxidant Response of Chlorella sp. MM3 to Used Engine Oil and Its Water Accommodated Fraction

Ramadass, Kavitha ; Megharaj, Mallavarapu ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Naidu, Ravi

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 7/2016, Vol.97(1), pp.71-77 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00128-016-1817-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity and Antioxidant Response of Chlorella sp. MM3 to Used Engine Oil and Its Water Accommodated Fraction

Ramadass, Kavitha ; Megharaj, Mallavarapu ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Naidu, Ravi

Bulletin of environmental contamination and toxicology, July 2016, Vol.97(1), pp.71-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 27174464 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-016-1817-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity and Antioxidant Response of Chlorella sp. MM3 to Used Engine Oil and Its Water Accommodated Fraction.(Report)

Ramadass, Kavitha ; Megharaj, Mallavarapu ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Naidu, Ravi

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, July, 2016, Vol.97(1), p.71(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-4861 ; DOI: 10.1007/s00128-016-1817-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity and Antioxidant Response of Chlorella sp. MM3 to Used Engine Oil and Its Water Accommodated Fraction.(Report)

Ramadass, Kavitha ; Megharaj, Mallavarapu ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Naidu, Ravi

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, Vol.97(1), p.71(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-4861 ; DOI: 10.1007/s00128-016-1817-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...