skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation *

Berrah, L. ; Mauris, G. ; Montmain, J.

Omega, June, 2008, Vol.36(3), p.340(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0305-0483

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation *

Berrah, L. ; Mauris, G. ; Montmain, J.

Omega, June, 2008, Vol.36(3), p.340(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0305-0483

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation

Berrah, L; Mauris, G ; Montmain, J

Omega [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0305-0483

Toàn văn sẵn có

4
Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation☆
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation☆

Berrah, L ; Mauris, G ; Montmain, J

Omega, 06/2008, Vol.36(3), pp.340-351 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03050483 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2006.02.009

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation*

Berrah, L ; Mauris, G ; Montmain, J

Omega, Jun 2008, Vol.36(3), p.340 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03050483 ; E-ISSN: 18735274

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation

Berrah, L ; Mauris, G ; Montmain, J

Omega, 2008, Vol.36(3), pp.340-351 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0305-0483 ; E-ISSN: 1873-5274 ; DOI: 10.1016/j.omega.2006.02.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...