skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol.(ENVIRONMENTAL SCIENCES)(Author abstract)(Report)

Vaden, Timothy D. ; Imre, Dan ; Beranek, Josef ; Shrivastava, Manish ; Zelenyuk, Alla

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 8, 2011, Vol.108(6), p.2190(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaporation Kinetics and Phase of Laboratory and Ambient Secondary Organic Aerosol

Vaden, Timothy D. ; Imre, Dan G. ; Beranek, Josef ; Shrivastava, ManishKumar B. ; Zelenyuk, Alla

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108:2190-2195, 2011, Vol.108(6) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1013391108 ; TRN: US201106%%164 ; Other: 25632

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol

Vaden, Timothy D. ; Imre, Dan ; Beránek, Josef ; Shrivastava, Manish ; Zelenyuk, Alla ; Finlayson-Pitts, Barbara J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 8 February 2011, Vol.108(6), pp.2190-2195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol

Vaden , Timothy D. ; Imre , Dan ; Beránek , Josef ; Shrivastava , Manish ; Zelenyuk , Alla

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(6), pp.2190-2195 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol

Vaden, Timothy D. ; Imre, Dan ; Beránek, Josef ; Shrivastava, Manish ; Zelenyuk, Alla ; Finlayson-Pitts, Barbara J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 8 February 2011, Vol.108(6), pp.2190-2195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol

Vaden, T. D. ; Imre, D. ; Beranek, J. ; Shrivastava, M. ; Zelenyuk, A.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/08/2011, Vol.108(6), pp.2190-2195 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1013391108

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol

Vaden, Timothy D ; Imre, Dan ; Beránek, Josef ; Shrivastava, Manish ; Zelenyuk, Alla

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 February 2011, Vol.108(6), pp.2190-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21262848 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1013391108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...