skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREATS TO DÉTENTE: INTUITIVE HOPES AND COUNTERINTUITIVE REALITIES

Weede, Erich

European Journal of Political Research, December 1977, Vol.5(4), pp.407-432 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0304-4130 ; E-ISSN: 1475-6765 ; DOI: 10.1111/j.1475-6765.1977.tb00798.x

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threats to détente intuitive hopes and counter-intuitive realities

Weede, Erich

European journal of political research : official journal of the European Consortium for Political Research, 1977, Vol.5(4), pp. 407-432 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0304-4130

Toàn văn không sẵn có

3
THREATS TO DETENTE: INTUITIVE HOPES AND COUNTERINTUITIVE REALITIES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREATS TO DETENTE: INTUITIVE HOPES AND COUNTERINTUITIVE REALITIES

Weede, Erich

European Journal of Political Research, 12/1977, Vol.5(4), pp.407-432 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0304-4130 ; E-ISSN: 1475-6765 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6765.1977.tb00798.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...