skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand

Falk, Monica Lindberg; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 91114 65 6 ; ISBN: 978 87 7694 019 5

Truy cập trực tuyến

2
Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand

Falk, Monica Lindberg; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Gendering Asia

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788791114656 ; ISBN: 9788776940195 ; ISBN: 8791114659 ; ISBN: 8776940195

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...