skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Epidemiology of Male Genital Abnormalities: A Population Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology of Male Genital Abnormalities: A Population Study

Wan, S. ; Wang, Y. ; Gu, S.

PEDIATRICS, 03/01/2014, Vol.133(3), pp.e624-e627 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2013-2285

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology of male genital abnormalities: a population study.(Report)

Wan, Shaw ; Wang, Yunchao ; Gu, Shuijun

Pediatrics, March, 2014, Vol.133(3), p.e624(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology of male genital abnormalities: a population study.(Report)

Wan, Shaw ; Wang, Yunchao ; Gu, Shuijun

Pediatrics, March, 2014, Vol.133(3), p.e624(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology of male genital abnormalities: a population study

Wan, Shaw ; Wang, Yunchao ; Gu, Shuijun

Pediatrics, March 2014, Vol.133(3), pp.e624-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 24567010 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2013-2285

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...