skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Judicial Behavior in Direct Democracy Systems: Gay Rights in the American States

Lewis, Daniel C. ; Wood, Frederick S. ; Jacobsmeier, Matthew L.

State Politics & Policy Quarterly, 1 December 2014, Vol.14(4), pp.367-388 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 15324400 ; E-ISSN: 19461607

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Judicial Behavior in Direct Democracy Systems: Gay Rights in the American States

Lewis, Daniel C ; Wood, Frederick S ; Jacobsmeier, Matthew L

State Politics & Policy Quarterly, December 2014, Vol.14(4), pp.367-388 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1532-4400 ; E-ISSN: 1946-1607 ; DOI: 10.1177/1532440014550409

Toàn văn sẵn có

3
Public Opinion and Judicial Behavior in Direct Democracy Systems: Gay Rights in the American States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Judicial Behavior in Direct Democracy Systems: Gay Rights in the American States

Lewis, Daniel C. ; Wood, Frederick S. ; Jacobsmeier, Matthew L.

State Politics & Policy Quarterly, 12/2014, Vol.14(4), pp.367-388 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1532-4400 ; E-ISSN: 1946-1607 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1532440014550409

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...