skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the mechanical-chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste

Chen, Cheng-Gang ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Wu, Ching-Wei ; Chen, Yu-Lun

Waste management (New York, N.Y.), April 2013, Vol.33(4), pp.858-65 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 23375995 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the mechanical-chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste.(Report)

Chen, Cheng - Gang ; Sun, Chang - Jung ; Gau, Sue - Huai ; Wu, Ching - Wei ; Chen, Yu - Lun

Waste Management, April, 2013, Vol.33(4), p.858(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-053X

Toàn văn sẵn có

3
The effects of the mechanical–chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the mechanical–chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste

Chen, Cheng-Gang ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Wu, Ching-Wei ; Chen, Yu-Lun

Waste Management, 4/2013, Vol.33(4), pp.858-865 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the mechanical–chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste

Chen, Cheng-Gang ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Wu, Ching-Wei ; Chen, Yu-Lun

Waste Management, 15 April 2013, Vol.33(4) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/J.WASMAN.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the mechanical–chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste

Chen, Cheng-Gang ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Wu, Ching-Wei ; Chen, Yu-Lun

Waste Management, April 2013, Vol.33(4), pp.858-865 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...