skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

power shift and the death of the west? Not yet!(KEYNOTE LECTURE)(Report)

Cox, Michael

European Political Science, Sept, 2011, Vol.10(3), p.416(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1680-4333

Toàn văn sẵn có

2
Power Shift and the Death of the West? Not Yet!
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Shift and the Death of the West? Not Yet!

Cox, Michael

European Political Science, 9/2011, Vol.10(3), pp.416-424 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1680-4333 ; E-ISSN: 1682-0983 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/eps.2011.31

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Shift and the Death of the West? Not Yet!†

Michael Cox

European Political Science, 2011, Vol.10(3), p.416 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1680-4333 ; E-ISSN: 1682-0983 ; DOI: 10.1057/eps.2011.31

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...