skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab, Hall A

Garibaldi, F ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K ; Beturin, P ; Benaoum, H ; Benesch, J ; Bertin, P ; Blomqvist, K ; Boeglin, W ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydzovsky, P ; Camsonne, A ; Chang, C ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Coman; Zorn, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 26, 2018 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevC.99.054309

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab, Hall A

Jefferson Lab Hall A Collaboration ; Garibaldi, F. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Beturin, P. ; Benaoum, H. ; Benesch, J. ; Bertin, P. Y. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydzovsky, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Cusanno, F. ; Craver, B. J. ; De Cataldo, G. ; De Jager, C. W. ; De Leo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Frullani, S. ; Gayou, O. ; Giuliani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meekins, D. G. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Camacho, C. Munoz ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Sirca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Urciuoli, G. M. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zheng, X. ; Zorn, C.

Phys. Rev. C 99, 054309 (2019) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1807.09720

Truy cập trực tuyến

3
High-resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab, Hall A
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab, Hall A

Garibaldi, F. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Baturin, P. ; Benaoum, H. ; Benesch, J. ; Bertin, P. Y. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydžovský, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J.-P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Cusanno, F. ; Craver, B. J. ; De Cataldo, G. ; de Jager, C. W. ; De Leo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Frullani, S. ; Gayou, O. ; Giuliani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meekins, D. G. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Muñoz Camacho, C. ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Širca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Urciuoli, G. M. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zheng, X. ; Zorn, C.

Physical Review C, 5/2019, Vol.99(5) [Tạp chí có phản biện]

American Physical Society (APS) (via CrossRef)

ISSN: 2469-9985 ; E-ISSN: 2469-9993 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.99.054309

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab, Hall A

Garibaldi, F ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K. A ; Baturin, P ; Benaoum, H ; Benesch, J ; Bertin, P. Y ; Blomqvist, K. I ; Boeglin, W. U ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydžovský, P ; Camsonne, A ; Chang, C. C ; Chen, J. -P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Coman, L ; Cusanno, F ; Craver, B. J ; De Cataldo, G ; de Jager, C. W ; De Leo, R ; Deur, A. P ; Ferdi, C ; Feuerbach, R. J ; Folts, E ; Frullani, S ; Gayou, O ; Giuliani, F ; Gomez, J ; Gricia, M ; Hansen, J. O ; Hayes, D ; Higinbotham, D. W ; Holmstrom, T. K ; Hyde, C. E ; Ibrahim, H. F ; Iodice, M ; Jiang, X ; Kaufman, L. J ; Kino, K ; Kross, B ; Lagamba, L ; Lerose, J. J ; Lindgren, R. A ; Lucentini, M ; Margaziotis, D. J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Meekins, D. G ; Meziani, Z. E ; Mccormick, K ; Michaels, R. W ; Millener, D. J ; Miyoshi, T ; Moffit, B ; Monaghan, P. A ; Moteabbed, M ; Muñoz Camacho, C ; Nanda, S ; Nappi, E ; Nelyubin, V. V ; Norum, B. E ; Okasyasu, Y ; Paschke, K. D ; Perdrisat, C. F ; Piasetzky, E ; Punjabi, V. A ; Qiang, Y ; Raue, B ; Reimer, P. E ; Reinhold, J ; Reitz, B ; Roche, R. E ; Rodriguez, V. M ; Saha, A ; Santavenere, F ; Sarty, A. J ; Segal, J ; Shahinyan, A ; Singh, J ; Širca, S ; Snyder, R ; Solvignon, P. H ; Sotona, M ; Subedi, R ; Sulkosky, V. A ; Suzuki, T ; Ueno, H ; Ulmer, P. E ; Urciuoli, G. M ; Voutier, E ; Wojtsekhowski, B. B ; Zheng, X ; Zorn, C ; Jefferson Lab Hall A Collaboration

Physical Review C, 10 May 2019, Vol.99(5) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 2469-9985 ; E-ISSN: 2469-9993 ; DOI: 10.1103/PhysRevC.99.054309

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab, Hall A

Garibaldi, F ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K. A ; Baturin, P ; Benaoum, H ; Benesch, J ; Bertin, P. Y ; Blomqvist, K. I ; Boeglin, W. U ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydžovský, P ; Camsonne, A ; Chang, C. C ; Chen, J. -P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Coman, L ; Cusanno, F ; Craver, B. J ; De Cataldo, G ; de Jager, C. W ; De Leo, R ; Deur, A. P ; Ferdi, C ; Feuerbach, R. J ; Folts, E ; Frullani, S ; Gayou, O ; Giuliani, F ; Gomez, J ; Gricia, M ; Hansen, J. O ; Hayes, D ; Higinbotham, D. W ; Holmstrom, T. K ; Hyde, C. E ; Ibrahim, H. F ; Iodice, M ; Jiang, X ; Kaufman, L. J ; Kino, K ; Kross, B ; Lagamba, L ; Lerose, J. J ; Lindgren, R. A ; Lucentini, M ; Margaziotis, D. J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Meekins, D. G ; Meziani, Z. E ; Mccormick, K ; Michaels, R. W ; Millener, D. J ; Miyoshi, T ; Moffit, B ; Monaghan, P. A ; Moteabbed, M ; Muñoz Camacho, C ; Nanda, S ; Nappi, E ; Nelyubin, V. V ; Norum, B. E ; Okasyasu, Y ; Paschke, K. D ; Perdrisat, C. F ; Piasetzky, E ; Punjabi, V. A ; Qiang, Y ; Raue, B ; Reimer, P. E ; Reinhold, J ; Reitz, B ; Roche, R. E ; Rodriguez, V. M ; Saha, A ; Santavenere, F ; Sarty, A. J ; Segal, J ; Shahinyan, A ; Singh, J ; Širca, S ; Snyder, R ; Solvignon, P. H ; Sotona, M ; Subedi, R ; Sulkosky, V. A ; Suzuki, T ; Ueno, H ; Ulmer, P. E ; Urciuoli, G. M ; Voutier, E ; Wojtsekhowski, B. B ; Zheng, X ; Zorn, C; Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Tjnaf), Newport News, VA (United States) (Corporate Author)

Physical Review C, 10 May 2019, Vol.99(5) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 2469-9985 ; E-ISSN: 2469-9993 ; DOI: 10.1103/physrevc.99.054309

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...