skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The potential application of urine derived stem cells in male infertility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential application of urine derived stem cells in male infertility

Liu, G. ; Li, T. ; Zhang, J. ; Yang, X. ; Liang, X. ; Zhang, Y.

Fertility and Sterility, 09/2014, Vol.102(3), S, p.e192 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00150282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.07.647

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential application of urine derived stem cells in male infertility

Liu, G ; Li, T ; Zhang, J ; Yang, X ; Liang, X ; Zhang, Y

Fertility and Sterility, September 2014, Vol.102(3), pp.e192-e192 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2014.07.647

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...