skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The acute effects of starvation on 6-sulphatoxy-melatonin output in subgroups of patients with anorexia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Ford, C G ; Ralevski, E

Psychoneuroendocrinology, 1993, Vol.18(2), pp.131-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0306-4530 ; PMID: 8493298 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
The acute effects of starvation on 6-sulphatoxy-melatonin output in subgroups of patients with anorexia nervosa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The acute effects of starvation on 6-sulphatoxy-melatonin output in subgroups of patients with anorexia nervosa

Kennedy, S ; Brown, G ; Ford, C ; Ralevski, E

Psychoneuroendocrinology, 1993, Vol.18(2), pp.131-139 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064530 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0306-4530(93)90064-R

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The acute effects of starvation on 6-sulphatoxy-melatonin output in subgroups of patients with anorexia nervosa

Kennedy, S.H ; Brown, G.M ; Ford, C.G ; Ralevski, E

Psychoneuroendocrinology, 1993, Vol.18(2), pp.131-139 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4530 ; E-ISSN: 1873-3360 ; DOI: 10.1016/0306-4530(93)90064-R

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...