skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ArcheoTUI-Driving virtual reassemblies with tangible 3D interaction

Reuter, Patrick ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine ; Mahut, Stephanie ; Espinasse, Loic

Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 01 September 2010, Vol.3(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1556-4711 ; DOI: 10.1145/1841317.1841319

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ArcheoTUI - Driving virtual reassemblies with tangible 3D interaction

Reuter, Patrick ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine ; Mahut, Stéphanie ; Espinasse, Loïc

Journal on Computing and Cultural Heritage, 2010, Vol.3(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1556-4673 ; E-ISSN: 1556-4711 ; DOI: 10.1145/1841317.1841319

Toàn văn sẵn có

3
ArcheoTUI—Driving virtual reassemblies with tangible 3D interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ArcheoTUI—Driving virtual reassemblies with tangible 3D interaction

Reuter, Patrick ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine ; Mahut, Stephanie ; Espinasse, Loic

Journal on Computing and Cultural Heritage, 09/01/2010, Vol.3(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 15564673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1841317.1841319

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...