skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DEVELOPMENT AND THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE FORMER WALLED TOWN OF SURABAYA, EAST JAVA, INDONESIA
スラバヤ(東ジャワ, インドネシア)旧市街の形成とその変容過程に関する考察

山本, 直彦 ; 布野, 修司 ; Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

日本建築学会計画系論文集, 2002, Vol.67(558), pp.235-241

Japan Science and Technology Agency

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.67.235_3

Toàn văn sẵn có

2
&#12473;&#12521;&#12496;&#12516;(&#26481;&#12472;&#12515;&#12527;, &#12452;&#12531;&#12489;&#12493;&#12471;&#12450;)&#26087;&#24066;&#34903;&#12398;&#24418;&#25104;&#12392;&#12381;&#12398;&#22793;&#23481;&#36942;&#31243;&#12395;&#38306;&#12377;&#12427;&#32771;&#23519;<br>THE DEVELOPMENT AND THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE FORMER WALLED TOWN OF SURABAYA, EAST JAVA, INDONESIA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

スラバヤ(東ジャワ, インドネシア)旧市街の形成とその変容過程に関する考察
THE DEVELOPMENT AND THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE FORMER WALLED TOWN OF SURABAYA, EAST JAVA, INDONESIA

Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ), 2002, Vol.67(558), pp.235-241

CrossRef

ISSN: 1340-4210 ; E-ISSN: 1881-8161 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3130/aija.67.235_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...