skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hyperkinetic Movement Disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperkinetic Movement Disorders

Suchowersky, Oksana ; Comella, Cynthia

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-1-58829-805-8 ; E-ISBN: 978-1-60327-120-2 ; DOI: 10.1007/978-1-60327-120-2

Toàn văn sẵn có

2
Hyperkinetic Movement Disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperkinetic Movement Disorders

Suchowersky, Oksana ; Comella, Cynthia

Dawsonera

ISBN10: 1588298051 ; ISBN13: 9781588298058 ; E-ISBN10: 1603271201 ; E-ISBN13: 9781603271202

Toàn văn sẵn có

3
Hyperkinetic Movement Disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperkinetic Movement Disorders

Tarsy, Daniel (Editor) ; Suchowersky, Oksana (Editor) ; Comella, Cynthia (Editor)

Current Clinical Neurology [Tạp chí có phản biện]

SpringerLink Books

ISBN: 9781588298058 ; ISBN: 1588298051 ; E-ISBN: 9781603271202 ; E-ISBN: 1603271201 ; DOI: 10.1007/978-1-60327-120-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...