skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evolution of lamellar structure in Ti–47Al–2Nb–2Cr–0.2W alloy sheet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of lamellar structure in Ti–47Al–2Nb–2Cr–0.2W alloy sheet

Lu, Bin ; Huang, Lan ; Liu, Yong ; Liang, Xiao-Peng ; Liu, Bin ; He, Yue-Hui ; LI, Hui-Zhong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 05/2013, Vol.23(5), pp.1293-1298 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(13)62596-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of lamellar structure in Ti–47Al–2Nb–2Cr–0.2W alloy sheet

Lu, Bin ; Huang, Lan ; Liu, Yong ; Liang, Xiao-Peng ; Liu, Bin ; He, Yue-Hui ; LI, Hui-Zhong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2013, Vol.23(5), pp.1293-1298 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62596-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...