skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy

Keller, P. J. ; Schmidt, A. D. ; Wittbrodt, J. ; Stelzer, E. H.K.

Science, 11/14/2008, Vol.322(5904), pp.1065-1069 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1162493

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of zebrafish early embryonic development by scanned light sheet microscopy.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Keller, Philipp J. ; Schmidt, Annette D. ; Wittbrodt, Joachim ; Stelzer, Ernst H. K.

Science, Nov 14, 2008, Vol.322(5904), p.1065(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of zebrafish early embryonic development by scanned light sheet microscopy.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Keller, Philipp J. ; Schmidt, Annette D. ; Wittbrodt, Joachim ; Stelzer, Ernst H. K.

Science, Nov 14, 2008, Vol.322(5904), p.1065(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy

Keller, Philipp J. ; Schmidt, Annette D. ; Wittbrodt, Joachim ; Stelzer, Ernst H. K. ; Philipp J. Keller ; Annette D. Schmidt ; Joachim Wittbrodt ; Ernst H. K. Stelzer

Science, 14 November 2008, Vol.322(5904), pp.1065-1069 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1162493

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy

Keller , Philipp J. ; Schmidt , Annette D. ; Wittbrodt , Joachim ; Stelzer , Ernst H.K.

Science, 2008, Vol.322(5904), pp.1065-1069 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy

Keller, Philipp J. ; Schmidt, Annette D. ; Wittbrodt, Joachim ; Stelzer, Ernst H. K.

Science, 14 November 2008, Vol.322(5904), pp.1065-1069 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1162493

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of zebrafish early embryonic development by scanned light sheet microscopy

Keller, Philipp J ; Schmidt, Annette D ; Wittbrodt, Joachim ; Stelzer, Ernst H K

Science (New York, N.Y.), 14 November 2008, Vol.322(5904), pp.1065-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18845710 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1162493

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...