skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Replication-Dependent Loss of 5-Hydroxymethylcytosine in Mouse Preimplantation Embryos
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication-Dependent Loss of 5-Hydroxymethylcytosine in Mouse Preimplantation Embryos

Inoue, A. ; Zhang, Y.

Science, 10/14/2011, Vol.334(6053), pp.194-194 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1212483

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication-dependent loss of 5-hydroxymethylcytosine in mouse preimplantation embryos

Inoue, Azusa ; Zhang, Yi

Science (New York, N.Y.), 14 October 2011, Vol.334(6053), pp.194 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21940858 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1212483

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...