skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-aural Interfaces: Investigating Voice-controlled Aural Flows

Rohani Ghahari, Romisa ; George - Palilonis, Jennifer ; Gahangir, Hossain ; Kaser, Lindsay N ; Bolchini, Davide

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(6), pp.826-842 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iww004

Toàn văn không sẵn có

2
Semi-aural Interfaces: Investigating Voice-controlled Aural Flows
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-aural Interfaces: Investigating Voice-controlled Aural Flows

Rohani Ghahari, Romisa ; George-Palilonis, Jennifer ; Gahangir, Hossain ; Kaser, Lindsay N. ; Bolchini, Davide

Interacting with Computers, 11/2016, Vol.28(6), pp.826-842 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/iwc/iww004

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...