skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond words: the importance of gesture to researchers and learners

Goldin-Meadow, S

Child development, 2000, Vol.71(1), pp.231-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 10836578 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Words: The Importance of Gesture to Researchers and Learners

Goldin - Meadow, Susan

Child Development, Jan-Feb, 2000, Vol.71(1), p.231(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Words: The Importance of Gesture to Researchers and Learners

Goldin - Meadow, Susan

Child Development, Jan-Feb, 2000, Vol.71(1), p.231(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Words: The Importance of Gesture to Researchers and Learners

GoldinMeadow, Susan

Child Development, January 2000, Vol.71(1), pp.231-239 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/1467-8624.00138

Toàn văn sẵn có

5
Beyond Words: The Importance of Gesture to Researchers and Learners
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Words: The Importance of Gesture to Researchers and Learners

Goldin-Meadow, Susan

Child Development, 01/2000, Vol.71(1), pp.231-239 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00138

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Words: The Importance of Gesture to Researchers and Learners

Goldin-Meadow, Susan

Child Development, 2000, Vol.71(1), p.231 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...