skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced BMP signaling prevents degeneration and leads to endochondral ossification of Meckel's cartilage in mice

Wang, Ying ; Zheng, Yuqian ; Chen, Di ; Chen, Yiping

Developmental Biology, Sept 15, 2013, Vol.381(2), p.301(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-1606

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced BMP signaling prevents degeneration and leads to endochondral ossification of Meckel′s cartilage in mice

Wang , Ying ; Zheng , Yuqian ; Chen , Di ; Chen , Yiping

Developmental biology, 2013, Vol.381(2), pp.301-311 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0012-1606

Toàn văn sẵn có

3
Enhanced BMP signaling prevents degeneration and leads to endochondral ossification of Meckel′s cartilage in mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced BMP signaling prevents degeneration and leads to endochondral ossification of Meckel′s cartilage in mice

Wang, Ying ; Zheng, Yuqian ; Chen, Di ; Chen, Yiping

Developmental Biology, 09/2013, Vol.381(2), pp.301-311 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00121606 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2013.07.016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced BMP signaling prevents degeneration and leads to endochondral ossification of Meckel′s cartilage in mice

Wang, Ying ; Zheng, Yuqian ; Chen, Di ; Chen, Yiping

Developmental Biology, 15 September 2013, Vol.381(2), pp.301-311 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2013.07.016

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced BMP signaling prevents degeneration and leads to endochondral ossification of Meckel's cartilage in mice

Wang, Ying ; Zheng, Yuqian ; Chen, Di ; Chen, Yiping

Developmental biology, 15 September 2013, Vol.381(2), pp.301-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-564X ; PMID: 23891934 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2013.07.016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...