skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in radiation-hardened fiber-based technologies for space applications

Girard, Sylvain ; Morana, Adriana ; Ladaci, Ayoub ; Robin, Thierry ; Mescia, Luciano ; Bonnefois, Jean-Jacques ; Boutillier, Mathieu ; Mekki, Julien ; Paveau, Armelle ; Cadier, Benoît ; Marin, Emmanuel ; Ouerdane, Youcef ; Boukenter, Aziz

Journal of Optics, 2018, Vol.20(9), p.093001 (48pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 2040-8978 ; E-ISSN: 2040-8986 ; DOI: 10.1088/2040-8986/aad271

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in radiation-hardened fiber-based technologies for space applications

Girard, Sylvain ; Morana, Adriana ; Ladaci, Ayoub ; Robin, Thierry ; Mescia, Luciano ; Bonnefois, Jean-Jacques ; Boutillier, Mathieu ; Mekki, Julien ; Paveau, Armelle ; Cadier, Benoit ; Marin, Emmanuel ; Ouerdane, Youcef ; Boukenter, Aziz

Journal of Optics, 01 September 2018, Vol.20(9), p.093001 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2040-8978 ; E-ISSN: 2040-8986 ; DOI: 10.1088/2040-8986/aad271

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...