skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Wang, Pei ; Chan, Chio Mui ; Christensen, David ; Zhang, Can ; Selvadurai, Kiruthika ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 14, 2012, Vol.109(33), p.13248(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair

Wang, Pei ; Chan, Chio Mui ; Christensen, David ; Zhang, Can ; Selvadurai, Kiruthika ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 August 2012, Vol.109(33), pp.13248-13253 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair

Wang , Pei ; Chan , Chio Mui ; Christensen , David ; Zhang , Can ; Selvadurai , Kiruthika ; Huang , Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(33), pp.13248-13253 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair

Wang, Pei ; Chan, Chio Mui ; Christensen, David ; Zhang, Can ; Selvadurai, Kiruthika ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 August 2012, Vol.109(33), pp.13248-13253 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair

Wang, P. ; Chan, C. M. ; Christensen, D. ; Zhang, C. ; Selvadurai, K. ; Huang, R. H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/14/2012, Vol.109(33), pp.13248-13253 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1209805109

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair

Wang, Pei ; Chan, Chio Mui ; Christensen, David ; Zhang, Can ; Selvadurai, Kiruthika ; Huang, Raven H

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 August 2012, Vol.109(33), pp.13248-53 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22847431 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1209805109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...