skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic stress enhances microglia activation and exacerbates death of nigral dopaminergic neurons under conditions of inflammation

De Pablos, Rocio M ; Herrera, Antonio J ; Espinosa - Oliva, Ana M ; Sarmiento, Manuel ; Mueoz, Mario F ; Machado, Alberto ; Venero, Josn L

Journal of Neuroinflammation, Feb 24, 2014, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1742-2094 ; DOI: 10.1186/1742-2094-11-34

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic stress enhances microglia activation and exacerbates death of nigral dopaminergic neurons under conditions of inflammation

de Pablos, Rocio M ; Herrera, Antonio J ; Espinosa-Oliva, Ana M ; Sarmiento, Manuel ; Mueoz, Mario F ; Machado, Alberto ; Venero, Josn L

Journal of Neuroinflammation, Feb 24, 2014, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1742-2094 ; DOI: 10.1186/1742-2094-11-34

Toàn văn sẵn có

3
Chronic stress enhances microglia activation and exacerbates death of nigral dopaminergic neurons under conditions of inflammation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic stress enhances microglia activation and exacerbates death of nigral dopaminergic neurons under conditions of inflammation

de Pablos, Rocío M ; Herrera, Antonio J ; Espinosa-Oliva, Ana M ; Sarmiento, Manuel ; Muñoz, Mario F ; Machado, Alberto ; Venero, José L

Journal of Neuroinflammation, 2014, Vol.11(1), p.34 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1742-2094 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1742-2094-11-34

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic stress enhances microglia activation and exacerbates death of nigral dopaminergic neurons under conditions of inflammation

De Pablos, Rocío M ; Herrera, Antonio J ; Espinosa-Oliva, Ana M ; Sarmiento, Manuel ; Muñoz, Mario F ; Machado, Alberto ; Venero, José L

Journal of neuroinflammation, 24 February 2014, Vol.11, pp.34 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1742-2094 ; PMID: 24565378 Version:1 ; DOI: 10.1186/1742-2094-11-34

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic stress enhances microglia activation and exacerbates death of nigral dopaminergic neurons under conditions of inflammation

de Pablos, Rocío ; Herrera, Antonio ; Espinosa-Oliva, Ana ; Sarmiento, Manuel ; Muñoz, Mario ; Machado, Alberto ; Venero, José

Journal of Neuroinflammation, 2014, Vol.11, p.34 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1186/1742-2094-11-34

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...