skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New Media and the New Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media and the New Middle East

Seib, Philip

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9780230605602 E-ISBN: 0230605605 DOI: 10.1057/9780230605602 E-ISBN: 9780230605602 ISBN: 9781403979735 ISBN: 9780230619234

Toàn văn sẵn có

2
New Media and the New Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media and the New Middle East

Seib, Philip

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-0-230-61923-4 ; E-ISBN: 978-0-230-60560-2 ; DOI: 10.1057/9780230605602

Toàn văn sẵn có

3
New Media and the New Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media and the New Middle East

Philip Seib

Dawsonera

ISBN10: 1403979731 ; ISBN13: 9781403979735 ; E-ISBN10: 0230605605 ; E-ISBN13: 9780230605602

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...