skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere

Abrahao, Jonatas ; Silva, Lorena ; Silva, Ludmila Santos ; Khalil, Jacques Yaacoub Bou ; Rodrigues, Rodrigo ; Arantes, Thalita ; Assis, Felipe ; Boratto, Paulo ; Andrade, Miguel ; Kroon, Erna Geessien ; Ribeiro, Bergmann ; Bergier, Ivan ; Seligmann, Herve ; Ghigo, Eric ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; Kroemer, Guido ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard; Combe, Isabelle (Editor)

Nature Communications, 2018, Vol.9, p.749 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-03168-1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere

Abrahão, Jônatas ; Silva, Lorena ; Silva, Ludmila Santos ; Khalil, Jacques Yaacoub Bou ; Rodrigues, Rodrigo ; Arantes, Thalita ; Assis, Felipe ; Boratto, Paulo ; Andrade, Miguel ; Kroon, Erna Geessien ; Ribeiro, Bergmann ; Bergier, Ivan ; Seligmann, Herve ; Ghigo, Eric ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; Kroemer, Guido ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard

Nature Communications, 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-03168-1 ; PMCID: 5829246 ; PMID: 29487281

Truy cập trực tuyến

3
Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere

Abrahão, Jônatas ; Silva, Lorena ; Silva, Ludmila Santos ; Khalil, Jacques Yaacoub Bou ; Rodrigues, Rodrigo ; Arantes, Thalita ; Assis, Felipe ; Boratto, Paulo ; Andrade, Miguel ; Kroon, Erna Geessien ; Ribeiro, Bergmann ; Bergier, Ivan ; Seligmann, Herve ; Ghigo, Eric ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; Kroemer, Guido ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard

Nature Communications, 12/2018, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-03168-1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere

Abrahão, Jônatas ; Silva, Lorena ; Silva, Ludmila Santos ; Khalil, Jacques Yaacoub Bou ; Rodrigues, Rodrigo ; Arantes, Thalita ; Assis, Felipe ; Boratto, Paulo ; Andrade, Miguel ; Kroon, Erna Geessien ; Ribeiro, Bergmann ; Bergier, Ivan ; Seligmann, Herve ; Ghigo, Eric ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; Kroemer, Guido ; Raoult

Nature communications, 27 February 2018, Vol.9(1), pp.749 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 29487281 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41467-018-03168-1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere

Abrahão, Jônatas ; Silva, Lorena ; Rodrigues, Rodrigo ; Arantes, Thalita ; Assis, Felipe ; Boratto, Paulo ; Andrade, Miguel ; Kroon, Erna ; Bergier, Ivan ; Seligmann, Herve ; Ghigo, Eric ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; Kroemer, Guido ; Raoult, Didier

Nature Communications, Feb 2018, Vol.9, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-03168-1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere

Jônatas Abrahão ; Lorena Silva ; Ludmila Santos Silva ; Jacques Yaacoub Bou Khalil ; Rodrigo Rodrigues ; Thalita Arantes ; Felipe Assis ; Paulo Boratto ; Miguel Andrade ; Erna Geessien Kroon ; Bergmann Ribeiro ; Ivan Bergier ; Herve Seligmann ; Eric Ghigo ; Philippe Colson ; Anthony Levasseur ; Guido Kroemer ; Didier Raoult

Nature communications, 01 February 2018, Vol.9(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-03168-1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...