skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming - Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming - Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming

栗丽 ; 周铁涛 ; 李焕喜 ; 陈昌麒 ; 熊柏青 ; 石力开 ; Li Li;Zhou TieTao;Li HuanXi;Chen ChangQi;Xiong BaiQing;Dan LiKai

中国有色金属学会会刊:英文版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(3), pp.532-538 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

2
Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming

LI, Li ; Zhou, Tie-Tao ; LI, Huan-Xi ; Chen, Chang-Qi ; Xiong, Bai-Qing ; Shi, Li-Kai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 6/2006, Vol.16(3), pp.532-538 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(06)60093-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming

LI, Li ; Zhou, Tie-Tao ; LI, Huan-Xi ; Chen, Chang-Qi ; Xiong, Bai-Qing ; Shi, Li-Kai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(3), pp.532-538 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(06)60093-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...