skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social support matters: longitudinal effects of social support on three dimensions of school engagement from middle to high school

Wang, Ming-Te ; Eccles, Jacquelynne S

Child development, 2012, Vol.83(3), pp.877-95 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 22506836 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Support Matters: Longitudinal Effects of Social Support on Three Dimensions of School Engagement From Middle to High School

Wang, Ming‐Te ; Eccles, Jacquelynne S.

Child Development, May 2012, Vol.83(3), pp.877-895 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x

Toàn văn sẵn có

3
Social Support Matters: Longitudinal Effects of Social Support on Three Dimensions of School Engagement From Middle to High School: Social Support
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Support Matters: Longitudinal Effects of Social Support on Three Dimensions of School Engagement From Middle to High School: Social Support

Wang, Ming-Te ; Eccles, Jacquelynne S.

Child Development, 05/2012, Vol.83(3), pp.877-895 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Support Matters: Longitudinal Effects of Social Support on Three Dimensions of School Engagement from Middle to High School

Wang, Ming-Te ; Eccles, Jacquelynne S

Child Development, 2012, Vol.83(3), p.877 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...