skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La intervención del juez en la donación de órganos de donante vivo: un acto de jurisdicción voluntaria

Ibáñez Molinero, Santiago

Cuadernos de medicina forense, 2015, Vol.21(1), pp.79-84 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1135-7606

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La intervención del juez en la donación de órganos de donante vivo: un acto de jurisdicción voluntaria

Ibáñez Molinero, S

Cuadernos de Medicina Forense, 01 June 2015, Vol.21(1-2), pp.79-84 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1988-611X ; E-ISSN: 1988-611X ; DOI: 10.4321/S1135-76062015000100011

Toàn văn sẵn có

3
La intervención del juez en la donación de órganos de donante vivo: un acto de jurisdicción voluntaria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La intervención del juez en la donación de órganos de donante vivo: un acto de jurisdicción voluntaria

Ibáñez Molinero, S.

Cuadernos de Medicina Forense, 2015, Vol.21(1-2), pp.79-84 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1135-7606 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1135-76062015000100011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...