skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early and Middle Holocene evidence for plant use and cultivation in the Middle Cauca River Basin, Cordillera Central (Colombia)

Aceituno, Francisco J ; Loaiza, Nicolás

Quaternary Science Reviews, 15 February 2014, Vol.86, pp.49-62 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-3791 ; E-ISSN: 1873-457X ; DOI: 10.1016/j.quascirev.2013.12.013

Toàn văn sẵn có

2
Early and Middle Holocene evidence for plant use and cultivation in the Middle Cauca River Basin, Cordillera Central (Colombia)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early and Middle Holocene evidence for plant use and cultivation in the Middle Cauca River Basin, Cordillera Central (Colombia)

Aceituno, Francisco J. ; Loaiza, Nicolás

Quaternary Science Reviews, 02/2014, Vol.86, C, pp.49-62 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02773791 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.12.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...