skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images

Murta Jr, L.O ; Ruiz, E.E.S ; Pazin-Filho, A ; Schmidt, A ; Almeida-Filho, O.C ; Simões, M.V ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 January 2006, Vol.39(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2006000100001

Toàn văn sẵn có

2
Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images

Murta Jr., L.O. ; Ruiz, E.E.S. ; Pazin-Filho, A. ; Schmidt, A. ; Almeida-Filho, O.C. ; Simões, M.V. ; Marin-Neto, J.A. ; Maciel, B.C.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01/2006, Vol.39(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0100-879X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2006000100001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images

Murta, L O ; Ruiz, E E S ; Pazin-Filho, A ; Schmidt, A ; Almeida-Filho, O C ; Simões, M V ; Marin-Neto, J A ; Maciel, B C

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, January 2006, Vol.39(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0100-879X ; PMID: 16400459 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images

L.O. Murta Jr ; E.E.S. Ruiz ; A. Pazin-Filho ; A. Schmidt ; O.C. Almeida-Filho ; M.V. Simões ; J.A. Marin-Neto ; B.C. Maciel

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 January 2006, Vol.39(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2006000100001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...