skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults

Papegaaij, Selma ; Hortobágyi, Tibor ; Godde, Ben ; Kaan, Wim A ; Erhard, Peter ; Voelcker-Rehage, Claudia

PloS one, 2017, Vol.12(12), pp.e0189025 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29220349 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189025

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults.(Research Article)(Report)

Papegaaij, Selma ; Hortobaaaaaea Gyi, Tib ; Godde, Ben ; Kaan, Wim A. ; Erhard, Peter ; Voelcker - Rehage, Claudia

PLoS ONE, Dec 8, 2017, Vol.12(12), p.e0189025 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189025

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults.(Research Article)

Papegaaij, Selma ; Hortobaaaaaea Gyi, Tib ; Godde, Ben ; Kaan, Wim A. ; Erhard, Peter ; Voelcker-Rehage, Claudia

PLoS ONE, Dec 8, 2017, Vol.12(12), p.e0189025 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189025

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults

Papegaaij, Selma ; Hortobágyi, Tibor ; Godde, Ben ; Kaan, Wim A ; Erhard, Peter ; Voelcker-Rehage, Claudia; Hampson, Michelle (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189025 ; PMCID: 5722310 ; PMID: 29220349

Toàn văn sẵn có

5
Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults

Papegaaij, Selma ; Hortobágyi, Tibor ; Godde, Ben ; Kaan, Wim A. ; Erhard, Peter ; Voelcker-Rehage, Claudia; Hampson, Michelle

PLOS ONE, 12/8/2017, Vol.12(12), p.e0189025 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0189025

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults

Selma Papegaaij ; Tibor Hortobágyi ; Ben Godde ; Wim A Kaan ; Peter Erhard ; Claudia Voelcker-Rehage

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(12), p.e0189025 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189025

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults

Papegaaij, Selma ; Hortobagyi, Tibor ; Godde, Ben ; Kaan, Wim A. ; Erhard, Peter ; Voelcker-Rehage, Claudia; Center for Human Movement Sciences ; Translational Neuroscience ; SMART Movements

PLoS ONE, 2017, Vol.12(12), pp.urn:issn:1932-6203 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults

Papegaaij, Selma ; Hortobágyi, Tibor ; Godde, Ben ; Kaan, Wim ; Erhard, Peter ; Voelcker-Rehage, Claudia

PLoS One, Dec 2017, Vol.12(12), p.e0189025 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...