skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

tRNA-nucleotidyltransferases: Highly unusual RNA polymerases with vital functions

Vortler, Stefan ; Morl, Mario

FEBS Letters, Jan 21, 2010, Vol.584(2), p.297(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-5793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

tRNA-nucleotidyltransferases: Highly unusual RNA polymerases with vital functions

Vörtler, Stefan ; Mörl, Mario

FEBS Letters, 2010, Vol.584(2), pp.297-302 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0014-5793 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2009.10.078

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

tRNA‐nucleotidyltransferases: Highly unusual RNA polymerases with vital functions

Vörtler, Stefan ; Mörl, Mario

FEBS Letters, 21 January 2010, Vol.584(2), pp.297-302 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2009.10.078

Toàn văn sẵn có

4
tRNA-nucleotidyltransferases: Highly unusual RNA polymerases with vital functions
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

tRNA-nucleotidyltransferases: Highly unusual RNA polymerases with vital functions

Vörtler, Stefan ; Mörl, Mario

FEBS Letters, 01/21/2010, Vol.584(2), pp.297-302 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2009.10.078

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

tRNA-nucleotidyltransferases: highly unusual RNA polymerases with vital functions

Vörtler, Stefan ; Mörl, Mario

FEBS letters, 21 January 2010, Vol.584(2), pp.297-302 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3468 ; PMID: 19883645 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2009.10.078

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...