skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and correlates of forced sex perpetration and victimization in Botswana and Swaziland.(RESEARCH AND PRACTICE)(Author abstract)(Report)

Tsai, Alexander C. ; Leiter, Karen ; Heisler, Michele ; Iacopino, Vincent ; Wolfe, William ; Shannon, Kate ; Phaladze, Nthabiseng ; Hlanze, Zakhe ; Weiser, Sheri D.

The American Journal of Public Health, June, 2011, Vol.101(6), p.1068(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-0036

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Correlates of Forced Sex Perpetration and Victimization in Botswana and Swaziland

Tsai, Alexander ; Leiter, Karen ; Heisler, Michele ; Iacopino, Vincent ; Wolfe, William ; Shannon, Kate ; Phaladze, Nthabiseng ; Hlanze, Zakhe ; Weiser, Sheri

American Journal of Public Health, Jun 2011, Vol.101(6), pp.1068-74 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00900036

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and correlates of forced sex perpetration and victimization in Botswana and Swaziland.(RESEARCH AND PRACTICE)(Author abstract)

Tsai, Alexander C. ; Leiter, Karen ; Heisler, Michele ; Iacopino, Vincent ; Wolfe, William ; Shannon, Kate ; Phaladze, Nthabiseng ; Hlanze, Zakhe ; Weiser, Sheri D.

The American Journal of Public Health, June, 2011, Vol.101(6), p.1068(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-0036

Truy cập trực tuyến

4
Prevalence and Correlates of Forced Sex Perpetration and Victimization in Botswana and Swaziland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Correlates of Forced Sex Perpetration and Victimization in Botswana and Swaziland

Tsai, Alexander C. ; Leiter, Karen ; Heisler, Michele ; Iacopino, Vincent ; Wolfe, William ; Shannon, Kate ; Phaladze, Nthabiseng ; Hlanze, Zakhe ; Weiser, Sheri D.

American Journal of Public Health, 06/2011, Vol.101(6), pp.1068-1074 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2010.300060

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and correlates of forced sex perpetration and victimization in Botswana and Swaziland

Tsai, Alexander C ; Leiter, Karen ; Heisler, Michele ; Iacopino, Vincent ; Wolfe, William ; Shannon, Kate ; Phaladze, Nthabiseng ; Hlanze, Zakhe ; Weiser, Sheri D

American journal of public health, June 2011, Vol.101(6), pp.1068-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 21493950 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2010.300060

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...