skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DE LA RACE OVINE SARDE

Lauvergne, J.-J ; G. Boyazoglu, J ; Carta, R ; Casu, S ; Carta, P ; Picinelli, G ; Ruda, G ; Sanna, L; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1973, Vol.5(1), pp.53-72 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

Toàn văn sẵn có

2
Caractéristiques démographiques de la race ovine sarde
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caractéristiques démographiques de la race ovine sarde

Lauvergne, J-J ; Boyazoglu, Jg ; Carta, R ; Casu, S ; Carta, P ; Picinelli, G ; Ruda, G ; Sanna, L

Genetics Selection Evolution, 1973, Vol.5(1), p.53 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1297-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9686-5-1-53

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caractéristiques démographiques de la race ovine sarde

Ruda G ; Picinelli G ; Carta P ; Casu S ; Carta R ; Boyazoglu Jg ; Lauvergne J-J ; Sanna L

Genetics Selection Evolution, 01 January 1973, Vol.5(1), pp.53-72 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0999-193X ; E-ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-5-1-53

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caractéristiques démographiques de la race ovine sarde.

Lauvergne, J J ; Boyazoglu, J ; Carta, R ; Casu, S ; Carta, P ; Picinelli, G ; Ruda, G ; Sanna, L

Annales de genetique et de selection animale, 1973, Vol.5(1), pp.53-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-4002 ; PMID: 22896388 Version:1 ; DOI: 10.1186/1297-9686-5-1-53

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caractéristiques démographiques de la race ovine sarde

Lauvergne, J-J ; Boyazoglu, JG ; Carta, R ; Casu, S ; Carta, P ; Picinelli, G ; Ruda, G ; Sanna, L

Genetics Selection Evolution, 1973, Vol.5(1), p.53 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-5-1-53

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caractéristiques démographiques de la race ovine sarde

Lauvergne, J-J ; Boyazoglu, Jg ; Carta, R ; Casu, S ; Carta, P ; Picinelli, G ; Ruda, G ; Sanna, L

Annales de Génétique et de Sélection Animale, 1973, Vol.5(1), p.53-72 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0003-4002 ; DOI: 10.1186/1297-9686-5-1-53 ; PMCID: 2725166 ; PMID: 22896388

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...