skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 3D Printed Superconducting Aluminium Microwave Cavity

Creedon, Daniel ; Goryachev, Maxim ; Kostylev, Nikita ; Sercombe, Tim ; Tobar, Michael; Tobar, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1063/1.4958684

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 3D Printed Superconducting Aluminium Microwave Cavity

Creedon, Daniel L. ; Goryachev, Maxim ; Kostylev, Nikita ; Sercombe, Tim ; Tobar, Michael E.

Cornell University

Arxiv ID: 1604.04301

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...