skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, Boundary Drawing and the Classificatory Imagination

Beer, David; Savage, Mike (Editor) ; Silva, Elizabeth B (Editor)

Cultural Sociology, June 2013, Vol.7(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1749-9755 ; E-ISSN: 1749-9763 ; DOI: 10.1177/1749975512473461

Toàn văn không sẵn có

2
Genre, Boundary Drawing and the Classificatory Imagination
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, Boundary Drawing and the Classificatory Imagination

Beer, David; Savage, Mike ; Silva, Elizabeth B.

Cultural Sociology, 06/2013, Vol.7(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1749-9755 ; E-ISSN: 1749-9763 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1749975512473461

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...