skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae).(Report)

Iwata, Tatsunori ; Nagasaki, Osamu ; Ishii, Hiroshi S. ; Ushimaru, Atushi

New Phytologist, Jan, 2012, Vol.193(1), p.196(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-646X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae).(Report)

Iwata, Tatsunori ; Nagasaki, Osamu ; Ishii, Hiroshi S. ; Ushimaru, Atushi

New Phytologist, Jan, 2012, Vol.193(1), p.196(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-646X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae

Iwata, Tatsunori ; Nagasaki, Osamu ; Ishii, Hiroshi S. ; Ushimaru, Atushi

New Phytologist, January 2012, Vol.193(1), pp.196-203 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0028-646X ; E-ISSN: 1469-8137 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2011.03892.x

Toàn văn sẵn có

4
Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae)

Iwata, Tatsunori ; Nagasaki, Osamu ; Ishii, Hiroshi S. ; Ushimaru, Atushi

New Phytologist, 01/2012, Vol.193(1), pp.196-203 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.2011.03892.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae)

Iwata, Tatsunori ; Nagasaki, Osamu ; Ishii, Hiroshi S ; Ushimaru, Atushi

The New phytologist, January 2012, Vol.193(1), pp.196-203 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-8137 ; PMID: 21919912 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2011.03892.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae)

Tatsunori Iwata ; Osamu Nagasaki ; Hiroshi S. Ishii ; Atushi Ushimaru

New Phytologist, 2012, Vol.193(1), pp.196-203 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0028646X ; E-ISSN: 14698137

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflorescence architecture affects pollinator behaviour and mating success in Spiranthes sinensis (Orchidaceae)

Tatsunori Iwata ; Osamu Nagasaki ; Hiroshi S. Ishii ; Atushi Ushimaru

New Phytologist, 2012, Vol.193(1), pp.196-203 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0028646X ; E-ISSN: 14698137

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...