skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operative Medizin bei Wagner und Verdi.
Operative medicine in Wagner and Verdi operas

Middeke, M

Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), December 2013, Vol.138(51-52), pp.2639-46 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1439-4413 ; PMID: 24343179 Version:1 ; DOI: 10.1055/s-0033-1359896

Toàn văn không sẵn có

2
Operative Medizin bei Wagner und Verdi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operative Medizin bei Wagner und Verdi

Middeke, M.

DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift, 12/16/2013, Vol.138(51/52), pp.2639-2646 [Tạp chí có phản biện]

Thieme Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0012-0472 ; E-ISSN: 1439-4413 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1359896

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...