skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNET DAS COISAS APLICADA A NEGÓCIOS - UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO/THE INTERNET OF THINGS APPLIED TO BUSINESS: A BIBLIOMETRIC STUDY

Galegale, Gustavo ; Siqueira, Érica ; E Silva, Carolina ; de Souza, Cesar

Journal of Information Systems and Technology Management : JISTEM, Sep-Dec 2016, Vol.13(3), pp.423-438 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 18092640 ; E-ISSN: 18071775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752016000300004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The internet of things applied to business: a bibliometric study/Internet das coisas aplicada a negocios--um estudo bibliometrico.(Report)

Galegale, Gustavo Perri ; Siqueira, Erica ; Hilario, Carolina Bertolucci Silva ; de Souza, Cesar Alexandre

Journal of Information Systems & Technology Management, 2016, Vol.13(3), p.423(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1807-1775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752016000300004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNET DAS COISAS APLICADA A NEGÓCIOS - UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Galegale, Gustavo Perri ; Siqueira, Érica ; Silva, Carolina Bertolucci Hilário E ; Souza, Cesar Alexandre de

JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management, 01 December 2016, Vol.13(3), pp.423-438 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1807-1775 ; E-ISSN: 1807-1775 ; DOI: 10.4301/s1807-17752016000300004

Toàn văn sẵn có

4
Internet das Coisas aplicada a negócios �?? Um estudo bibliométrico
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet das Coisas aplicada a negócios �?? Um estudo bibliométrico

Galegale, Gustavo Perri ; Siqueira, Erica ; Souza, Cesar Alexandre de ; Silva, Carolina Bertolucci Hilário

Journal of Information Systems and Technology Management, 12/30/2016, Vol.13(3) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1807-1775 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4301/S1807-17752016000300004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet das coisas aplicada a negócios: Um estudo bibliométrico

Perri Galegale, Gustavo ; Siqueira, Érica ; Bertolucci Hilário E Silva, Carolina ; Souza, Cesar Alexandre De

JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management, 2016, Vol.13(3), pp.423-438 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1807-1775

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...