skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rash and arthralgia caused by hepatitis E

Al-Shukri, Intisar ; Davidson, Emma ; Tan, Adrian ; Smith, Donald B ; Wellington, Louise ; Johannessen, Ingolfur ; Ramalingam, Sandeep

The Lancet, 30 November 2013, Vol.382(9907), pp.1856-1856 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62074-7

Toàn văn sẵn có

2
Rash and arthralgia caused by hepatitis E
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rash and arthralgia caused by hepatitis E

Al-Shukri, Intisar ; Davidson, Emma ; Tan, Adrian ; Smith, Donald B ; Wellington, Louise ; Johannessen, Ingolfur ; Ramalingam, Sandeep

The Lancet, 11/2013, Vol.382(9907), p.1856 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62074-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rash and arthralgia caused by hepatitis E

Al-Shukri, Intisar ; Davidson, Emma ; Tan, Adrian ; Smith, Donald B ; Wellington, Louise ; Johannessen, Ingolfur ; Ramalingam, Sandeep

Lancet (London, England), 30 November 2013, Vol.382(9907), pp.1856 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 24290589 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62074-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...