skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; Li, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of environmental sciences (China), 2008, Vol.20(4), pp.390-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 18575121 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; LI, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62069-0

Toàn văn sẵn có

3
Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake - Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake - Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

LIU ; Honglei ; LI ; Liqing ; YIN ; Chengqing ; SHAN ; Baoqing

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

4
Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; LI, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of Environmental Sciences, 1/2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(08)62069-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...