skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballotbox diplomacy: the war powers resolution and the use of force

Auerswald, David P. ; Cowhey, Peter F.

International Studies Quarterly, Sept, 1997, Vol.41(3), p.505(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-8833

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballotbox Diplomacy: The War Powers Resolutiona and the Use of Force

Auerswald, David P. ; Cowhey, Peter F.

International Studies Quarterly, September 1997, Vol.41(3), pp.505-528 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/0020-8833.00054

Toàn văn sẵn có

3
Ballotbox Diplomacy: The War Powers Resolutiona and the Use of Force
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballotbox Diplomacy: The War Powers Resolutiona and the Use of Force

Auerswald, David P. ; Cowhey, Peter F.

International Studies Quarterly, 09/1997, Vol.41(3), pp.505-528 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/0020-8833.00054

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...