skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Image Processing Language with Icon-Assisted Navigation

Jungert, E ; Levialdi, S ; Tortora, G ; Ichikawa, T

IEEE Transactions on Software Engineering, Aug 1985, Vol.11(8), pp.811-819 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.1985.232529

Toàn văn sẵn có

2
An Image Processing Language with Icon-Assisted Navigation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Image Processing Language with Icon-Assisted Navigation

Shi-Kuo Chang ; Jungert, E. ; Levialdi, S. ; Tortora, G. ; Ichikawa, T.

IEEE Transactions on Software Engineering, 08/1985, Vol.SE-11(8), pp.811-819 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0098-5589 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSE.1985.232529

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...